open menu close

Aktuelles TV Programm

22.01.2019

Uhrzeit Sendung
00:00 News, Sport, Wetter
00:15 Talk
00:25 Börse
00:30 Glam
00:40 Sport Magazin
00:50 Regio Magazin
01:00 News, Sport, Wetter
01:15 Talk
01:25 Börse
01:30 Glam
01:40 Sport Magazin
01:50 Regio Magazin
02:00 News, Sport, Wetter
02:15 Talk
02:25 Börse
02:30 Glam
02:40 Sport Magazin
02:50 Regio Magazin
03:00 News, Sport, Wetter
03:15 Talk
03:25 Börse
03:30 Glam
03:40 Sport Magazin
03:50 Regio Magazin
04:00 News, Sport, Wetter
04:15 Talk
04:25 Börse
04:30 Glam
04:40 Sport Magazin
04:50 Regio Magazin
05:00 News, Sport, Wetter
05:15 Talk
05:25 Börse
05:30 Glam
05:40 Sport Magazin
05:50 Regio Magazin
06:00 News, Sport, Wetter
06:15 Talk
06:25 Börse
06:30 Glam
06:40 Sport Magazin
06:50 Regio Magazin
07:00 News, Sport, Wetter
07:15 Talk
07:25 Börse
07:30 Glam
07:40 Sport Magazin
07:50 Regio Magazin
08:00 News, Sport, Wetter
08:15 Talk
08:25 Börse
08:30 Glam
08:40 Sport Magazin
08:50 Regio Magazin
09:00 News, Sport, Wetter
09:15 Talk
09:25 Börse
09:30 Glam
09:40 Sport Magazin
09:50 Regio Magazin
10:00 News, Sport, Wetter
10:15 Talk
10:25 Börse
10:30 Glam
10:40 Sport Magazin
10:50 Regio Magazin
11:00 News, Sport, Wetter
11:15 Talk
11:25 Börse
11:30 Glam
11:40 Sport Magazin
11:50 Regio Magazin
12:00 News, Sport, Wetter
12:15 Talk
12:25 Börse
12:30 Glam
12:40 Sport Magazin
12:50 Regio Magazin
13:00 News, Sport, Wetter
13:15 Talk
13:25 Börse
13:30 Glam
13:40 Sport Magazin
13:50 Regio Magazin
14:00 News, Sport, Wetter
14:15 Talk
14:25 Börse
14:30 Glam
14:40 Sport Magazin
14:50 Regio Magazin
15:00 Plätzli gsuecht
15:15 Diagnose
15:30 Kitchen Stars
15:45 Mash
16:00 Report
16:15 Kitchen Stars
16:30 Plätzli gsuecht
16:45 Gsund
17:00 Kitchen Stars
17:15 Mash
17:30 Report
17:50 Glam
17:55 Plätzli gsuecht
18:10 Diagnose
18:20 Glam
18:30 News, Sport, Wetter
18:45 Talk
18:55 Börse
19:00 News, Sport, Wetter
19:15 Talk
19:25 Börse
19:30 Glam
19:40 Diagnose
19:50 Regio Magazin
20:00 News, Sport, Wetter
20:15 Talk
20:25 Börse
20:30 Glam
20:40 Diagnose
20:50 Regio Magazin
21:00 News, Sport, Wetter
21:15 Talk
21:25 Börse
21:30 Glam
21:40 Diagnose
21:50 Regio Magazin
22:00 News, Sport, Wetter
22:15 Talk
22:25 Börse
22:30 Glam
22:40 Diagnose
22:50 Regio Magazin
23:00 News, Sport, Wetter
23:15 Talk
23:25 Börse
23:30 Glam
23:40 Diagnose
23:50 Regio Magazin

23.01.2019

Uhrzeit Sendung
00:00 News, Sport, Wetter
00:15 Talk
00:25 Börse
00:30 Glam
00:40 Diagnose
00:50 Regio Magazin
01:00 News, Sport, Wetter
01:15 Talk
01:25 Börse
01:30 Glam
01:40 Diagnose
01:50 Regio Magazin
02:00 News, Sport, Wetter
02:15 Talk
02:25 Börse
02:30 Glam
02:40 Diagnose
02:50 Regio Magazin
03:00 News, Sport, Wetter
03:15 Talk
03:25 Börse
03:30 Glam
03:40 Diagnose
03:50 Regio Magazin
04:00 News, Sport, Wetter
04:15 Talk
04:25 Börse
04:30 Glam
04:40 Diagnose
04:50 Regio Magazin
05:00 News, Sport, Wetter
05:15 Talk
05:25 Börse
05:30 Glam
05:40 Diagnose
05:50 Regio Magazin
06:00 News, Sport, Wetter
06:15 Talk
06:25 Börse
06:30 Glam
06:40 Diagnose
06:50 Regio Magazin
07:00 News, Sport, Wetter
07:15 Talk
07:25 Börse
07:30 Glam
07:40 Diagnose
07:50 Regio Magazin
08:00 News, Sport, Wetter
08:15 Talk
08:25 Börse
08:30 Glam
08:40 Diagnose
08:50 Regio Magazin
09:00 News, Sport, Wetter
09:15 Talk
09:25 Börse
09:30 Glam
09:40 Diagnose
09:50 Regio Magazin
10:00 News, Sport, Wetter
10:15 Talk
10:25 Börse
10:30 Glam
10:40 Diagnose
10:50 Regio Magazin
11:00 News, Sport, Wetter
11:15 Talk
11:25 Börse
11:30 Glam
11:40 Diagnose
11:50 Regio Magazin
12:00 News, Sport, Wetter
12:15 Talk
12:25 Börse
12:30 Glam
12:40 Diagnose
12:50 Regio Magazin
13:00 News, Sport, Wetter
13:15 Talk
13:25 Börse
13:30 Glam
13:40 Diagnose
13:50 Regio Magazin
14:00 News, Sport, Wetter
14:15 Talk
14:25 Börse
14:30 Glam
14:40 Diagnose
14:50 Regio Magazin
15:00 Plätzli gsuecht
15:15 Diagnose
15:30 Kitchen Stars
15:45 Mash
16:00 Report
16:15 Kitchen Stars
16:30 Plätzli gsuecht
16:45 Diagnose
17:00 Kitchen Stars
17:15 Mash
17:30 Report
17:50 Glam
17:55 Plätzli gsuecht
18:10 Mash
18:20 Glam
18:30 News, Sport, Wetter
18:45 Talk
18:55 Börse
19:00 News, Sport, Wetter
19:15 Talk
19:25 Börse
19:30 Glam
19:40 Report
19:50 Regio Magazin
20:00 News, Sport, Wetter
20:15 Talk
20:25 Börse
20:30 Glam
20:40 Report
20:50 Regio Magazin
21:00 News, Sport, Wetter
21:15 Talk
21:25 Börse
21:30 Glam
21:40 Report
21:50 Regio Magazin
22:00 News, Sport, Wetter
22:15 Talk
22:25 Börse
22:30 Glam
22:40 Report
22:50 Regio Magazin
23:00 News, Sport, Wetter
23:15 Talk
23:25 Börse
23:30 Glam
23:40 Report
23:50 Regio Magazin

24.01.2019

Uhrzeit Sendung
00:00 News, Sport, Wetter
00:15 Talk
00:25 Börse
00:30 Glam
00:40 Report
00:50 Regio Magazin
01:00 News, Sport, Wetter
01:15 Talk
01:25 Börse
01:30 Glam
01:40 Report
01:50 Regio Magazin
02:00 News, Sport, Wetter
02:15 Talk
02:25 Börse
02:30 Glam
02:40 Report
02:50 Regio Magazin
03:00 News, Sport, Wetter
03:15 Talk
03:25 Börse
03:30 Glam
03:40 Report
03:50 Regio Magazin
04:00 News, Sport, Wetter
04:15 Talk
04:25 Börse
04:30 Glam
04:40 Report
04:50 Regio Magazin
05:00 News, Sport, Wetter
05:15 Talk
05:25 Börse
05:30 Glam
05:40 Report
05:50 Regio Magazin
06:00 News, Sport, Wetter
06:15 Talk
06:25 Börse
06:30 Glam
06:40 Report
06:50 Regio Magazin
07:00 News, Sport, Wetter
07:15 Talk
07:25 Börse
07:30 Glam
07:40 Report
07:50 Regio Magazin
08:00 News, Sport, Wetter
08:15 Talk
08:25 Börse
08:30 Glam
08:40 Report
08:50 Regio Magazin
09:00 News, Sport, Wetter
09:15 Talk
09:25 Börse
09:30 Glam
09:40 Report
09:50 Regio Magazin
10:00 News, Sport, Wetter
10:15 Talk
10:25 Börse
10:30 Glam
10:40 Report
10:50 Regio Magazin
11:00 News, Sport, Wetter
11:15 Talk
11:25 Börse
11:30 Glam
11:40 Report
11:50 Regio Magazin
12:00 News, Sport, Wetter
12:15 Talk
12:25 Börse
12:30 Glam
12:40 Report
12:50 Regio Magazin
13:00 News, Sport, Wetter
13:15 Talk
13:25 Börse
13:30 Glam
13:40 Report
13:50 Regio Magazin
14:00 News, Sport, Wetter
14:15 Talk
14:25 Börse
14:30 Glam
14:40 Report
14:50 Regio Magazin
15:00 Plätzli gsuecht
15:15 Diagnose
15:30 Kitchen Stars
15:45 Mash
16:00 Report
16:15 Kitchen Stars
16:30 Plätzli gsuecht
16:45 Gsund
17:00 Kitchen Stars
17:15 Mash
17:30 Report
17:50 Glam
17:55 Plätzli gsuecht
18:10 Mash
18:20 Glam
18:30 News, Sport, Wetter
18:45 Talk
18:55 Börse
19:00 News, Sport, Wetter
19:15 Talk
19:25 Börse
19:30 Glam
19:40 Mash
19:50 Regio Magazin
20:00 News, Sport, Wetter
20:15 Talk
20:25 Börse
20:30 Glam
20:40 Mash
20:50 Regio Magazin
21:00 News, Sport, Wetter
21:15 Talk
21:25 Börse
21:30 Glam
21:40 Mash
21:50 Regio Magazin
22:00 News, Sport, Wetter
22:15 Talk
22:25 Börse
22:30 Glam
22:40 Mash
22:50 Regio Magazin
23:00 News, Sport, Wetter
23:15 Talk
23:25 Börse
23:30 Glam
23:40 Mash
23:50 Regio Magazin

25.01.2019

Uhrzeit Sendung
00:00 News, Sport, Wetter
00:15 Talk
00:25 Börse
00:30 Glam
00:40 Mash
00:50 Regio Magazin
01:00 News, Sport, Wetter
01:15 Talk
01:25 Börse
01:30 Glam
01:40 Mash
01:50 Regio Magazin
02:00 News, Sport, Wetter
02:15 Talk
02:25 Börse
02:30 Glam
02:40 Mash
02:50 Regio Magazin
03:00 News, Sport, Wetter
03:15 Talk
03:25 Börse
03:30 Glam
03:40 Mash
03:50 Regio Magazin
04:00 News, Sport, Wetter
04:15 Talk
04:25 Börse
04:30 Glam
04:40 Mash
04:50 Regio Magazin
05:00 News, Sport, Wetter
05:15 Talk
05:25 Börse
05:30 Glam
05:40 Mash
05:50 Regio Magazin
06:00 News, Sport, Wetter
06:15 Talk
06:25 Börse
06:30 Glam
06:40 Mash
06:50 Regio Magazin
07:00 News, Sport, Wetter
07:15 Talk
07:25 Börse
07:30 Glam
07:40 Mash
07:50 Regio Magazin
08:00 News, Sport, Wetter
08:15 Talk
08:25 Börse
08:30 Glam
08:40 Mash
08:50 Regio Magazin
09:00 News, Sport, Wetter
09:15 Talk
09:25 Börse
09:30 Glam
09:40 Mash
09:50 Regio Magazin
10:00 News, Sport, Wetter
10:15 Talk
10:25 Börse
10:30 Glam
10:40 Mash
10:50 Regio Magazin
11:00 News, Sport, Wetter
11:15 Talk
11:25 Börse
11:30 Glam
11:40 Mash
11:50 Regio Magazin
12:00 News, Sport, Wetter
12:15 Talk
12:25 Börse
12:30 Glam
12:40 Mash
12:50 Regio Magazin
13:00 News, Sport, Wetter
13:15 Talk
13:25 Börse
13:30 Glam
13:40 Mash
13:50 Regio Magazin
14:00 News, Sport, Wetter
14:15 Talk
14:25 Börse
14:30 Glam
14:40 Mash
14:50 Regio Magazin
15:00 Plätzli gsuecht
15:15 Diagnose
15:30 Kitchen Stars
15:45 Mash
16:00 Report
16:15 Kitchen Stars
16:30 Plätzli gsuecht
16:45 Diagnose
17:00 Kitchen Stars
17:15 Mash
17:30 Report
17:50 Glam
17:55 Plätzli gsuecht
18:10 Kitchen Stars
18:20 Glam
18:30 News, Sport, Wetter
18:45 Talk
18:55 Börse
19:00 News, Sport, Wetter
19:15 Talk
19:25 Börse
19:30 Glam
19:40 Kitchen Stars
19:50 Regio Magazin
20:00 News, Sport, Wetter
20:15 Talk
20:25 Börse
20:30 Glam
20:40 Kitchen Stars
20:50 Regio Magazin
21:00 News, Sport, Wetter
21:15 Talk
21:25 Börse
21:30 Glam
21:40 Kitchen Stars
21:50 Regio Magazin
22:00 News, Sport, Wetter
22:15 Talk
22:25 Börse
22:30 Glam
22:40 Kitchen Stars
22:50 Regio Magazin
23:00 News, Sport, Wetter
23:15 Talk
23:25 Börse
23:30 Glam
23:40 Kitchen Stars
23:50 Regio Magazin

26.01.2019

Uhrzeit Sendung
00:00 News, Sport, Wetter
00:15 Talk
00:25 Börse
00:30 Glam
00:40 Kitchen Stars
00:50 Regio Magazin
01:00 News, Sport, Wetter
01:15 Talk
01:25 Börse
01:30 Glam
01:40 Kitchen Stars
01:50 Regio Magazin
02:00 News, Sport, Wetter
02:15 Talk
02:25 Börse
02:30 Glam
02:40 Kitchen Stars
02:50 Regio Magazin
03:00 News, Sport, Wetter
03:15 Talk
03:25 Börse
03:30 Glam
03:40 Kitchen Stars
03:50 Regio Magazin
04:00 News, Sport, Wetter
04:15 Talk
04:25 Börse
04:30 Glam
04:40 Kitchen Stars
04:50 Regio Magazin
05:00 News, Sport, Wetter
05:15 Talk
05:25 Börse
05:30 Glam
05:40 Kitchen Stars
05:50 Regio Magazin
06:00 News, Sport, Wetter
06:15 Talk
06:25 Börse
06:30 Glam
06:40 Kitchen Stars
06:50 Regio Magazin
07:00 News, Sport, Wetter
07:15 Talk
07:25 Börse
07:30 Glam
07:40 Kitchen Stars
07:50 Regio Magazin
08:00 News, Sport, Wetter
08:15 Talk
08:25 Börse
08:30 Glam
08:40 Kitchen Stars
08:50 Regio Magazin
09:00 News, Sport, Wetter
09:15 Talk
09:25 Börse
09:30 Glam
09:40 Kitchen Stars
09:50 Regio Magazin
10:00 News, Sport, Wetter
10:15 Talk
10:25 Börse
10:30 Glam
10:40 Kitchen Stars
10:50 Regio Magazin
11:00 News, Sport, Wetter
11:15 Talk
11:25 Börse
11:30 Glam
11:40 Kitchen Stars
11:50 Basel geht aus TV
12:00 News, Sport, Wetter
12:15 Talk
12:25 Börse
12:30 Glam
12:40 Kitchen Stars
12:50 Basel geht aus TV
13:00 News, Sport, Wetter
13:15 Talk
13:25 Börse
13:30 Regio Magazin
13:40 Kitchen Stars
13:50 Basel geht aus TV
14:00 News, Sport, Wetter
14:15 Talk
14:25 Börse
14:30 Regio Magazin
14:40 Kitchen Stars
14:50 Basel geht aus TV
15:00 Plätzli gsuecht
15:15 Mash
15:30 Kitchen Stars
15:45 Glam
15:50 Basel geht aus TV
16:00 Report
16:15 Mash
16:30 Plätzli gsuecht
16:45 Diagnose
17:00 Kitchen Stars
17:15 Mash
17:30 Report
17:45 Gsund
18:00 Glam
18:10 Mash
18:20 Glam
18:30 News, Sport, Wetter
18:45 Talk
19:00 News, Sport, Wetter
19:15 Vogel Gryff - Der Tanz auf der Mittleren Brücke
19:50 Basel geht aus TV
20:00 News, Sport, Wetter
20:15 Vogel Gryff - Der Tanz auf der Mittleren Brücke
20:50 Basel geht aus TV
21:00 News, Sport, Wetter
21:15 Vogel Gryff - Der Tanz auf der Mittleren Brücke
21:50 Basel geht aus TV
22:00 News, Sport, Wetter
22:15 Vogel Gryff - Der Tanz auf der Mittleren Brücke
22:50 Basel geht aus TV
23:00 News, Sport, Wetter
23:15 Vogel Gryff - Der Tanz auf der Mittleren Brücke
23:50 Basel geht aus TV

27.01.2019

Uhrzeit Sendung
00:00 News, Sport, Wetter
00:15 Vogel Gryff - Der Tanz auf der Mittleren Brücke
00:50 Basel geht aus TV
01:00 News, Sport, Wetter
01:15 Vogel Gryff - Der Tanz auf der Mittleren Brücke
01:50 Basel geht aus TV
02:00 News, Sport, Wetter
02:15 Vogel Gryff - Der Tanz auf der Mittleren Brücke
02:50 Basel geht aus TV
03:00 News, Sport, Wetter
03:15 Vogel Gryff - Der Tanz auf der Mittleren Brücke
03:50 Basel geht aus TV
04:00 News, Sport, Wetter
04:15 Vogel Gryff - Der Tanz auf der Mittleren Brücke
04:50 Basel geht aus TV
05:00 News, Sport, Wetter
05:15 Vogel Gryff - Der Tanz auf der Mittleren Brücke
05:50 Basel geht aus TV
06:00 News, Sport, Wetter
06:15 Vogel Gryff - Der Tanz auf der Mittleren Brücke
06:50 Basel geht aus TV
07:00 News, Sport, Wetter
07:15 Vogel Gryff - Der Tanz auf der Mittleren Brücke
07:50 Basel geht aus TV
08:00 News, Sport, Wetter
08:15 Vogel Gryff - Der Tanz auf der Mittleren Brücke
08:50 Basel geht aus TV
09:00 News, Sport, Wetter
09:15 Vogel Gryff - Der Tanz auf der Mittleren Brücke
09:50 Basel geht aus TV
10:00 News, Sport, Wetter
10:15 Vogel Gryff - Der Tanz auf der Mittleren Brücke
10:50 Basel geht aus TV
11:00 News, Sport, Wetter
11:15 Vogel Gryff - Der Tanz auf der Mittleren Brücke
11:50 Basel geht aus TV
12:00 News, Sport, Wetter
12:15 Vogel Gryff - Der Tanz auf der Mittleren Brücke
12:50 Basel geht aus TV
13:00 News, Sport, Wetter
13:15 Vogel Gryff - Der Tanz auf der Mittleren Brücke
13:50 Basel geht aus TV
14:00 News, Sport, Wetter
14:15 Vogel Gryff - Der Tanz auf der Mittleren Brücke
14:50 Basel geht aus TV
15:00 News, Sport, Wetter
15:15 Vogel Gryff - Der Tanz auf der Mittleren Brücke
15:50 Basel geht aus TV
16:00 Report
16:15 Mash
16:30 Plätzli gsuecht
16:45 Diagnose
17:00 Kitchen Stars
17:15 Mash
17:30 Report
17:45 Gsund
18:00 Glam
18:10 Mash
18:20 Glam
18:30 News, Sport, Wetter
18:45 Talk
19:00 News, Sport, Wetter
19:15 Sonntags-Talk
20:00 News, Sport, Wetter
20:15 Sonntags-Talk
21:00 News, Sport, Wetter
21:15 Sonntags-Talk
22:00 News, Sport, Wetter
22:15 Sonntags-Talk
23:00 News, Sport, Wetter
23:15 Sonntags-Talk

28.01.2019

Uhrzeit Sendung
00:00 News, Sport, Wetter
00:15 Sonntags-Talk
01:00 News, Sport, Wetter
01:15 Sonntags-Talk
02:00 News, Sport, Wetter
02:15 Sonntags-Talk
03:00 News, Sport, Wetter
03:15 Sonntags-Talk
04:00 News, Sport, Wetter
04:15 Sonntags-Talk
05:00 News, Sport, Wetter
05:15 Sonntags-Talk
06:00 News, Sport, Wetter
06:15 Sonntags-Talk
07:00 News, Sport, Wetter
07:15 Sonntags-Talk
08:00 News, Sport, Wetter
08:15 Sonntags-Talk
09:00 News, Sport, Wetter
09:15 Sonntags-Talk
10:00 News, Sport, Wetter
10:15 Sonntags-Talk
11:00 News, Sport, Wetter
11:15 Sonntags-Talk
12:00 News, Sport, Wetter
12:15 Sonntags-Talk
13:00 News, Sport, Wetter
13:15 Sonntags-Talk
14:00 News, Sport, Wetter
14:15 Sonntags-Talk
15:00 News, Sport, Wetter
15:15 Sonntags-Talk
16:00 News, Sport, Wetter
16:15 Sonntags-Talk
17:00 News, Sport, Wetter
17:15 Sonntags-Talk
18:00 Glam
18:10 Mash
18:20 Glam
18:30 News, Sport, Wetter
18:45 Talk
18:55 Börse
19:00 News, Sport, Wetter
19:15 Talk
19:25 Börse
19:30 Glam
19:40 Sport Magazin
19:50 Regio Magazin
20:00 News, Sport, Wetter
20:15 Talk
20:25 Börse
20:30 Glam
20:40 Sport Magazin
20:50 Regio Magazin
21:00 News, Sport, Wetter
21:15 Talk
21:25 Börse
21:30 Glam
21:40 Sport Magazin
21:50 Regio Magazin
22:00 News, Sport, Wetter
22:15 Talk
22:25 Börse
22:30 Glam
22:40 Sport Magazin
22:50 Regio Magazin
23:00 News, Sport, Wetter
23:15 Talk
23:25 Börse
23:30 Glam
23:40 Sport Magazin
23:50 Regio Magazin