open menu close

Aktuelles TV Programm

20.11.2019

Uhrzeit Sendung
00:00 News, Sport, Wetter
00:15 Talk
00:25 Börse
00:30 Glam
00:40 Gsund
00:50 Regio Magazin
01:00 News, Sport, Wetter
01:15 Talk
01:25 Börse
01:30 Glam
01:40 Gsund
01:50 Regio Magazin
02:00 News, Sport, Wetter
02:15 Talk
02:25 Börse
02:30 Glam
02:40 Gsund
02:50 Regio Magazin
03:00 News, Sport, Wetter
03:15 Talk
03:25 Börse
03:30 Glam
03:40 Gsund
03:50 Regio Magazin
04:00 News, Sport, Wetter
04:15 Talk
04:25 Börse
04:30 Glam
04:40 Gsund
04:50 Regio Magazin
05:00 News, Sport, Wetter
05:15 Talk
05:25 Börse
05:30 Glam
05:40 Gsund
05:50 Regio Magazin
06:00 News, Sport, Wetter
06:15 Talk
06:25 Börse
06:30 Glam
06:40 Gsund
06:50 Regio Magazin
07:00 News, Sport, Wetter
07:15 Personal Training mit Gian
07:35 Personal Training – Yoga mit Anouk
08:00 News, Sport, Wetter
08:15 Personal Training mit Gian
08:35 Personal Training – Yoga mit Anouk
09:00 News, Sport, Wetter
09:15 Personal Training mit Gian
09:35 Personal Training – Yoga mit Anouk
10:00 News, Sport, Wetter
10:15 Personal Training mit Gian
10:35 Personal Training – Yoga mit Anouk
11:00 News, Sport, Wetter
11:15 Talk
11:25 Börse
11:30 Glam
11:40 Gsund
11:50 Regio Magazin
12:00 News, Sport, Wetter
12:15 Talk
12:25 Börse
12:30 Glam
12:40 Gsund
12:50 Regio Magazin
13:00 News, Sport, Wetter
13:15 Talk
13:25 Börse
13:30 Glam
13:40 Gsund
13:50 Regio Magazin
14:00 News, Sport, Wetter
14:15 Talk
14:25 Börse
14:30 Glam
14:40 Gsund
14:50 Regio Magazin
15:00 Plätzli gsuecht
15:15 Diagnose
15:30 Kitchen Stars
15:45 Report
16:00 Report
16:15 Kitchen Stars
16:30 Plätzli gsuecht
16:45 Diagnose
17:00 Kitchen Stars
17:15 Report
17:30 Report
17:50 Glam
17:55 Plätzli gsuecht
18:10 Report
18:20 Glam
18:30 News, Sport, Wetter
18:45 Talk
18:55 Börse
19:00 News, Sport, Wetter
19:15 Talk
19:25 Börse
19:30 Glam
19:40 Report
19:50 Regio Magazin
20:00 News, Sport, Wetter
20:15 Talk
20:25 Börse
20:30 Glam
20:40 Report
20:50 Regio Magazin
21:00 News, Sport, Wetter
21:15 Talk
21:25 Börse
21:30 Glam
21:40 Report
21:50 Regio Magazin
22:00 News, Sport, Wetter
22:15 Talk
22:25 Börse
22:30 Glam
22:40 Report
22:50 Regio Magazin
23:00 News, Sport, Wetter
23:15 Talk
23:25 Börse
23:30 Glam
23:40 Report
23:50 Regio Magazin

21.11.2019

Uhrzeit Sendung
00:00 News, Sport, Wetter
00:15 Talk
00:25 Börse
00:30 Glam
00:40 Report
00:50 Regio Magazin
01:00 News, Sport, Wetter
01:15 Talk
01:25 Börse
01:30 Glam
01:40 Report
01:50 Regio Magazin
02:00 News, Sport, Wetter
02:15 Talk
02:25 Börse
02:30 Glam
02:40 Report
02:50 Regio Magazin
03:00 News, Sport, Wetter
03:15 Talk
03:25 Börse
03:30 Glam
03:40 Report
03:50 Regio Magazin
04:00 News, Sport, Wetter
04:15 Talk
04:25 Börse
04:30 Glam
04:40 Report
04:50 Regio Magazin
05:00 News, Sport, Wetter
05:15 Talk
05:25 Börse
05:30 Glam
05:40 Report
05:50 Regio Magazin
06:00 News, Sport, Wetter
06:15 Talk
06:25 Börse
06:30 Glam
06:40 Report
06:50 Regio Magazin
07:00 News, Sport, Wetter
07:15 Personal Training mit Gian
07:35 Personal Training – Yoga mit Anouk
08:00 News, Sport, Wetter
08:15 Personal Training mit Gian
08:35 Personal Training – Yoga mit Anouk
09:00 News, Sport, Wetter
09:15 Personal Training mit Gian
09:35 Personal Training – Yoga mit Anouk
10:00 News, Sport, Wetter
10:15 Personal Training mit Gian
10:35 Personal Training – Yoga mit Anouk
11:00 News, Sport, Wetter
11:15 Talk
11:25 Börse
11:30 Glam
11:40 Report
11:50 Regio Magazin
12:00 News, Sport, Wetter
12:15 Talk
12:25 Börse
12:30 Glam
12:40 Report
12:50 Regio Magazin
13:00 News, Sport, Wetter
13:15 Talk
13:25 Börse
13:30 Glam
13:40 Report
13:50 Regio Magazin
14:00 News, Sport, Wetter
14:15 Talk
14:25 Börse
14:30 Glam
14:40 Report
14:50 Regio Magazin
15:00 Plätzli gsuecht
15:15 Diagnose
15:30 Kitchen Stars
15:45 Report
16:00 Report
16:15 Kitchen Stars
16:30 Plätzli gsuecht
16:45 Gsund
17:00 Kitchen Stars
17:15 Report
17:30 Report
17:50 Glam
17:55 Plätzli gsuecht
18:10 Report
18:20 Glam
18:30 News, Sport, Wetter
18:45 Talk
18:55 Börse
19:00 News, Sport, Wetter
19:15 Talk
19:25 Börse
19:30 Glam
19:40 Report
19:50 Regio Magazin
20:00 News, Sport, Wetter
20:15 Talk
20:25 Börse
20:30 Glam
20:40 Report
20:50 Regio Magazin
21:00 News, Sport, Wetter
21:15 Talk
21:25 Börse
21:30 Glam
21:40 Report
21:50 Regio Magazin
22:00 News, Sport, Wetter
22:15 My Mäss - Herbstmesse Spezialsendung
22:50 Regio Magazin
23:00 News, Sport, Wetter
23:15 My Mäss - Herbstmesse Spezialsendung
23:50 Regio Magazin

22.11.2019

Uhrzeit Sendung
00:00 News, Sport, Wetter
00:15 Talk
00:25 Börse
00:30 Glam
00:40 Report
00:50 Regio Magazin
01:00 News, Sport, Wetter
01:15 Talk
01:25 Börse
01:30 Glam
01:40 Report
01:50 Regio Magazin
02:00 News, Sport, Wetter
02:15 Talk
02:25 Börse
02:30 Glam
02:40 Report
02:50 Regio Magazin
03:00 News, Sport, Wetter
03:15 Talk
03:25 Börse
03:30 Glam
03:40 Report
03:50 Regio Magazin
04:00 News, Sport, Wetter
04:15 Talk
04:25 Börse
04:30 Glam
04:40 Report
04:50 Regio Magazin
05:00 News, Sport, Wetter
05:15 Talk
05:25 Börse
05:30 Glam
05:40 Report
05:50 Regio Magazin
06:00 News, Sport, Wetter
06:15 Talk
06:25 Börse
06:30 Glam
06:40 Report
06:50 Regio Magazin
07:00 News, Sport, Wetter
07:15 Personal Training mit Gian
07:35 Personal Training – Yoga mit Anouk
08:00 News, Sport, Wetter
08:15 Personal Training mit Gian
08:35 Personal Training – Yoga mit Anouk
09:00 News, Sport, Wetter
09:15 Personal Training mit Gian
09:35 Personal Training – Yoga mit Anouk
10:00 News, Sport, Wetter
10:15 Personal Training mit Gian
10:35 Personal Training – Yoga mit Anouk
11:00 News, Sport, Wetter
11:15 Talk
11:25 Börse
11:30 Glam
11:40 Report
11:50 Regio Magazin
12:00 News, Sport, Wetter
12:15 Talk
12:25 Börse
12:30 Glam
12:40 Report
12:50 Regio Magazin
13:00 News, Sport, Wetter
13:15 Talk
13:25 Börse
13:30 Glam
13:40 Report
13:50 Regio Magazin
14:00 News, Sport, Wetter
14:15 Talk
14:25 Börse
14:30 Glam
14:40 Report
14:50 Regio Magazin
15:00 Plätzli gsuecht
15:15 Diagnose
15:30 Kitchen Stars
15:45 Report
16:00 Report
16:15 Kitchen Stars
16:30 Plätzli gsuecht
16:45 Diagnose
17:00 Kitchen Stars
17:15 Report
17:30 Report
17:50 Glam
17:55 Plätzli gsuecht
18:10 Kitchen Stars
18:20 Glam
18:30 News, Sport, Wetter
18:45 Talk
18:55 Börse
19:00 News, Sport, Wetter
19:15 Talk
19:25 Börse
19:30 Glam
19:40 Kitchen Stars
19:50 Regio Magazin
20:00 News, Sport, Wetter
20:15 Talk
20:25 Börse
20:30 Glam
20:40 Kitchen Stars
20:50 Regio Magazin
21:00 News, Sport, Wetter
21:15 Talk
21:25 Börse
21:30 Glam
21:40 Kitchen Stars
21:50 Regio Magazin
22:00 News, Sport, Wetter
22:15 Talk
22:25 Börse
22:30 Glam
22:40 Kitchen Stars
22:50 Regio Magazin
23:00 News, Sport, Wetter
23:15 Talk
23:25 Börse
23:30 Glam
23:40 Kitchen Stars
23:50 Regio Magazin

23.11.2019

Uhrzeit Sendung
00:00 News, Sport, Wetter
00:15 Talk
00:25 Börse
00:30 Glam
00:40 Kitchen Stars
00:50 Regio Magazin
01:00 News, Sport, Wetter
01:15 Talk
01:25 Börse
01:30 Glam
01:40 Kitchen Stars
01:50 Regio Magazin
02:00 News, Sport, Wetter
02:15 Talk
02:25 Börse
02:30 Glam
02:40 Kitchen Stars
02:50 Regio Magazin
03:00 News, Sport, Wetter
03:15 Talk
03:25 Börse
03:30 Glam
03:40 Kitchen Stars
03:50 Regio Magazin
04:00 News, Sport, Wetter
04:15 Talk
04:25 Börse
04:30 Glam
04:40 Kitchen Stars
04:50 Regio Magazin
05:00 News, Sport, Wetter
05:15 Talk
05:25 Börse
05:30 Glam
05:40 Kitchen Stars
05:50 Regio Magazin
06:00 News, Sport, Wetter
06:15 Talk
06:25 Börse
06:30 Glam
06:40 Kitchen Stars
06:50 Regio Magazin
07:00 News, Sport, Wetter
07:15 Talk
07:25 Börse
07:30 Glam
07:40 Kitchen Stars
07:50 Regio Magazin
08:00 News, Sport, Wetter
08:15 Talk
08:25 Börse
08:30 Glam
08:40 Kitchen Stars
08:50 Regio Magazin
09:00 News, Sport, Wetter
09:15 Talk
09:25 Börse
09:30 Glam
09:40 Kitchen Stars
09:50 Regio Magazin
10:00 News, Sport, Wetter
10:15 Talk
10:25 Börse
10:30 Glam
10:40 Kitchen Stars
10:50 Regio Magazin
11:00 News, Sport, Wetter
11:15 Talk
11:25 Börse
11:30 Glam
11:40 Kitchen Stars
11:50 Basel geht aus TV
12:00 News, Sport, Wetter
12:15 Talk
12:25 Börse
12:30 Glam
12:40 Kitchen Stars
12:50 Basel geht aus TV
13:00 News, Sport, Wetter
13:15 Talk
13:25 Börse
13:30 Regio Magazin
13:40 Kitchen Stars
13:50 Basel geht aus TV
14:00 News, Sport, Wetter
14:15 Talk
14:25 Börse
14:30 Regio Magazin
14:40 Kitchen Stars
14:50 Basel geht aus TV
15:00 Plätzli gsuecht
15:15 Report
15:30 Kitchen Stars
15:45 Glam
15:50 Basel geht aus TV
16:00 Report
16:15 Gsund
16:30 Plätzli gsuecht
16:45 Diagnose
17:00 Kitchen Stars
17:15 Report
17:30 Gsund
17:45 Kitchen Stars
18:00 Glam
18:10 Report
18:20 Glam
18:30 News, Sport, Wetter
18:45 Talk
19:00 News, Sport, Wetter
19:15 HD Läppli - making of
19:50 Basel geht aus TV
20:00 News, Sport, Wetter
20:15 HD Läppli - making of
20:50 Basel geht aus TV
21:00 News, Sport, Wetter
21:15 HD Läppli - making of
21:50 Basel geht aus TV
22:00 News, Sport, Wetter
22:15 HD Läppli - making of
22:50 Basel geht aus TV
23:00 News, Sport, Wetter
23:15 HD Läppli - making of
23:50 Basel geht aus TV

24.11.2019

Uhrzeit Sendung
00:00 News, Sport, Wetter
00:15 HD Läppli - making of
00:50 Basel geht aus TV
01:00 News, Sport, Wetter
01:15 HD Läppli - making of
01:50 Basel geht aus TV
02:00 News, Sport, Wetter
02:15 HD Läppli - making of
02:50 Basel geht aus TV
03:00 News, Sport, Wetter
03:15 HD Läppli - making of
03:50 Basel geht aus TV
04:00 News, Sport, Wetter
04:15 HD Läppli - making of
04:50 Basel geht aus TV
05:00 News, Sport, Wetter
05:15 HD Läppli - making of
05:50 Basel geht aus TV
06:00 News, Sport, Wetter
06:15 HD Läppli - making of
06:50 Basel geht aus TV
07:00 News, Sport, Wetter
07:15 HD Läppli - making of
07:50 Basel geht aus TV
08:00 News, Sport, Wetter
08:15 HD Läppli - making of
08:50 Basel geht aus TV
09:00 News, Sport, Wetter
09:15 HD Läppli - making of
09:50 Basel geht aus TV
10:00 News, Sport, Wetter
10:15 HD Läppli - making of
10:50 Basel geht aus TV
11:00 News, Sport, Wetter
11:15 HD Läppli - making of
11:50 Basel geht aus TV
12:00 News, Sport, Wetter
12:15 HD Läppli - making of
12:50 Basel geht aus TV
13:00 News, Sport, Wetter
13:15 HD Läppli - making of
13:50 Basel geht aus TV
14:00 News, Sport, Wetter
14:15 HD Läppli - making of
14:50 Basel geht aus TV
15:00 Plätzli gsuecht
15:15 Report
15:30 Kitchen Stars
15:45 Glam
15:50 Basel geht aus TV
16:00 Report
16:15 Gsund
16:30 Plätzli gsuecht
16:45 Diagnose
17:00 Kitchen Stars
17:15 Report
17:30 Gsund
17:45 Kitchen Stars
18:00 Glam
18:10 Report
18:20 Glam
18:30 News, Sport, Wetter
18:45 Talk
19:00 News, Sport, Wetter
19:15 Sonntags-Talk
20:00 News, Sport, Wetter
20:15 Sonntags-Talk
21:00 News, Sport, Wetter
21:15 Sonntags-Talk
22:00 News, Sport, Wetter
22:15 Sonntags-Talk
23:00 News, Sport, Wetter
23:15 Sonntags-Talk

25.11.2019

Uhrzeit Sendung
00:00 News, Sport, Wetter
00:15 Sonntags-Talk
01:00 News, Sport, Wetter
01:15 Sonntags-Talk
02:00 News, Sport, Wetter
02:15 Sonntags-Talk
03:00 News, Sport, Wetter
03:15 Sonntags-Talk
04:00 News, Sport, Wetter
04:15 Sonntags-Talk
05:00 News, Sport, Wetter
05:15 Sonntags-Talk
06:00 News, Sport, Wetter
06:15 Sonntags-Talk
07:00 News, Sport, Wetter
07:15 Personal Training mit Gian
07:35 Personal Training – Yoga mit Anouk
08:00 News, Sport, Wetter
08:15 Personal Training mit Gian
08:35 Personal Training – Yoga mit Anouk
09:00 News, Sport, Wetter
09:15 Personal Training mit Gian
09:35 Personal Training – Yoga mit Anouk
10:00 News, Sport, Wetter
10:15 Personal Training mit Gian
10:35 Personal Training – Yoga mit Anouk
11:00 News, Sport, Wetter
11:15 Sonntags-Talk
12:00 News, Sport, Wetter
12:15 Sonntags-Talk
13:00 News, Sport, Wetter
13:15 Sonntags-Talk
14:00 News, Sport, Wetter
14:15 Sonntags-Talk
15:00 News, Sport, Wetter
15:15 Sonntags-Talk
16:00 News, Sport, Wetter
16:15 Sonntags-Talk
17:00 News, Sport, Wetter
17:15 Sonntags-Talk
18:00 Glam
18:10 Report
18:20 Glam
18:30 News, Sport, Wetter
18:45 Talk
18:55 Börse
19:00 News, Sport, Wetter
19:15 FCB total
19:35 Glam
19:45 Regio Magazin
19:55 Börse
20:00 News, Sport, Wetter
20:15 FCB total
20:35 Glam
20:45 Regio Magazin
20:55 Börse
21:00 News, Sport, Wetter
21:15 FCB total
21:35 Glam
21:45 Regio Magazin
21:55 Börse
22:00 News, Sport, Wetter
22:15 FCB total
22:35 Glam
22:45 Regio Magazin
22:55 Börse
23:00 News, Sport, Wetter
23:15 FCB total
23:35 Glam
23:45 Regio Magazin
23:55 Börse

26.11.2019

Uhrzeit Sendung
00:00 News, Sport, Wetter
00:15 FCB total
00:35 Glam
00:45 Regio Magazin
00:55 Börse
01:00 News, Sport, Wetter
01:15 FCB total
01:35 Glam
01:45 Regio Magazin
01:55 Börse
02:00 News, Sport, Wetter
02:15 FCB total
02:35 Glam
02:45 Regio Magazin
02:55 Börse
03:00 News, Sport, Wetter
03:15 FCB total
03:35 Glam
03:45 Regio Magazin
03:55 Börse
04:00 News, Sport, Wetter
04:15 FCB total
04:35 Glam
04:45 Regio Magazin
04:55 Börse
05:00 News, Sport, Wetter
05:15 FCB total
05:35 Glam
05:45 Regio Magazin
05:55 Börse
06:00 News, Sport, Wetter
06:15 FCB total
06:35 Glam
06:45 Regio Magazin
06:55 Börse
07:00 News, Sport, Wetter
07:15 Personal Training mit Gian
07:35 Personal Training – Yoga mit Anouk
08:00 News, Sport, Wetter
08:15 Personal Training mit Gian
08:35 Personal Training – Yoga mit Anouk
09:00 News, Sport, Wetter
09:15 Personal Training mit Gian
09:35 Personal Training – Yoga mit Anouk
10:00 News, Sport, Wetter
10:15 Personal Training mit Gian
10:35 Personal Training – Yoga mit Anouk
11:00 News, Sport, Wetter
11:15 FCB total
11:35 Glam
11:45 Regio Magazin
11:55 Börse
12:00 News, Sport, Wetter
12:15 FCB total
12:35 Glam
12:45 Regio Magazin
12:55 Börse
13:00 News, Sport, Wetter
13:15 FCB total
13:35 Glam
13:45 Regio Magazin
13:55 Börse
14:00 News, Sport, Wetter
14:15 FCB total
14:35 Glam
14:45 Regio Magazin
14:55 Börse
15:00 Plätzli gsuecht
15:15 Diagnose
15:30 Kitchen Stars
15:45 Report
16:00 Report
16:15 Kitchen Stars
16:30 Plätzli gsuecht
16:45 Gsund
17:00 Kitchen Stars
17:15 Report
17:30 Report
17:50 Glam
17:55 Plätzli gsuecht
18:10 Diagnose
18:20 Glam
18:30 News, Sport, Wetter
18:45 Talk
18:55 Börse
19:00 News, Sport, Wetter
19:15 Talk
19:25 Börse
19:30 Glam
19:40 Diagnose
19:50 Regio Magazin
20:00 News, Sport, Wetter
20:15 Talk
20:25 Börse
20:30 Glam
20:40 Diagnose
20:50 Regio Magazin
21:00 News, Sport, Wetter
21:15 Talk
21:25 Börse
21:30 Glam
21:40 Diagnose
21:50 Regio Magazin
22:00 News, Sport, Wetter
22:15 Talk
22:25 Börse
22:30 Glam
22:40 Diagnose
22:50 Regio Magazin
23:00 News, Sport, Wetter
23:15 Talk
23:25 Börse
23:30 Glam
23:40 Diagnose
23:50 Regio Magazin