open menu close

Aktuelles TV Programm

20.03.2019

Uhrzeit Sendung
00:00 News, Sport, Wetter
00:15 Talk
00:25 Börse
00:30 Glam
00:40 Diagnose
00:50 Regio Magazin
01:00 News, Sport, Wetter
01:15 Talk
01:25 Börse
01:30 Glam
01:40 Diagnose
01:50 Regio Magazin
02:00 News, Sport, Wetter
02:15 Talk
02:25 Börse
02:30 Glam
02:40 Diagnose
02:50 Regio Magazin
03:00 News, Sport, Wetter
03:15 Talk
03:25 Börse
03:30 Glam
03:40 Diagnose
03:50 Regio Magazin
04:00 News, Sport, Wetter
04:15 Talk
04:25 Börse
04:30 Glam
04:40 Diagnose
04:50 Regio Magazin
05:00 News, Sport, Wetter
05:15 Talk
05:25 Börse
05:30 Glam
05:40 Diagnose
05:50 Regio Magazin
06:00 News, Sport, Wetter
06:15 Talk
06:25 Börse
06:30 Glam
06:40 Diagnose
06:50 Regio Magazin
07:00 News, Sport, Wetter
07:15 Talk
07:25 Börse
07:30 Glam
07:40 Diagnose
07:50 Regio Magazin
08:00 News, Sport, Wetter
08:15 Talk
08:25 Börse
08:30 Glam
08:40 Diagnose
08:50 Regio Magazin
09:00 News, Sport, Wetter
09:15 Talk
09:25 Börse
09:30 Glam
09:40 Diagnose
09:50 Regio Magazin
10:00 News, Sport, Wetter
10:15 Talk
10:25 Börse
10:30 Glam
10:40 Diagnose
10:50 Regio Magazin
11:00 News, Sport, Wetter
11:15 Talk
11:25 Börse
11:30 Glam
11:40 Diagnose
11:50 Regio Magazin
12:00 News, Sport, Wetter
12:15 Talk
12:25 Börse
12:30 Glam
12:40 Diagnose
12:50 Regio Magazin
13:00 News, Sport, Wetter
13:15 Talk
13:25 Börse
13:30 Glam
13:40 Diagnose
13:50 Regio Magazin
14:00 News, Sport, Wetter
14:15 Talk
14:25 Börse
14:30 Glam
14:40 Diagnose
14:50 Regio Magazin
15:00 Schnitzelbängg Highlights Teil 6
15:30 Schnitzelbängg Highlights Teil 5
16:00 Schnitzelbängg Highlights Teil 4
16:30 Schnitzelbängg Highlights Teil 3
17:00 Schnitzelbängg Highlights Teil 2
17:30 Schnitzelbängg Highlights Teil 1
18:00 Diagnose
18:10 Report
18:20 Glam
18:30 News, Sport, Wetter
18:45 Talk
18:55 Börse
19:00 News, Sport, Wetter
19:15 Talk
19:25 Börse
19:30 Glam
19:40 Report
19:50 Regio Magazin
20:00 News, Sport, Wetter
20:15 Talk
20:25 Börse
20:30 Schnitzelbängg Highlights Teil 3
21:00 News, Sport, Wetter
21:15 Talk
21:25 Börse
21:30 Schnitzelbängg Highlights Teil 4
22:00 News, Sport, Wetter
22:15 Talk
22:25 Börse
22:30 Glam
22:40 Report
22:50 Regio Magazin
23:00 News, Sport, Wetter
23:15 Talk
23:25 Börse
23:30 Glam
23:40 Report
23:50 Regio Magazin

21.03.2019

Uhrzeit Sendung
00:00 News, Sport, Wetter
00:15 Talk
00:25 Börse
00:30 Glam
00:40 Report
00:50 Regio Magazin
01:00 News, Sport, Wetter
01:15 Talk
01:25 Börse
01:30 Glam
01:40 Report
01:50 Regio Magazin
02:00 News, Sport, Wetter
02:15 Talk
02:25 Börse
02:30 Glam
02:40 Report
02:50 Regio Magazin
03:00 News, Sport, Wetter
03:15 Talk
03:25 Börse
03:30 Glam
03:40 Report
03:50 Regio Magazin
04:00 News, Sport, Wetter
04:15 Talk
04:25 Börse
04:30 Glam
04:40 Report
04:50 Regio Magazin
05:00 News, Sport, Wetter
05:15 Talk
05:25 Börse
05:30 Glam
05:40 Report
05:50 Regio Magazin
06:00 News, Sport, Wetter
06:15 Talk
06:25 Börse
06:30 Glam
06:40 Report
06:50 Regio Magazin
07:00 News, Sport, Wetter
07:15 Talk
07:25 Börse
07:30 Glam
07:40 Report
07:50 Regio Magazin
08:00 News, Sport, Wetter
08:15 Talk
08:25 Börse
08:30 Glam
08:40 Report
08:50 Regio Magazin
09:00 News, Sport, Wetter
09:15 Talk
09:25 Börse
09:30 Glam
09:40 Report
09:50 Regio Magazin
10:00 News, Sport, Wetter
10:15 Talk
10:25 Börse
10:30 Glam
10:40 Report
10:50 Regio Magazin
11:00 News, Sport, Wetter
11:15 Talk
11:25 Börse
11:30 Glam
11:40 Report
11:50 Regio Magazin
12:00 News, Sport, Wetter
12:15 Talk
12:25 Börse
12:30 Glam
12:40 Report
12:50 Regio Magazin
13:00 News, Sport, Wetter
13:15 Talk
13:25 Börse
13:30 Glam
13:40 Report
13:50 Regio Magazin
14:00 News, Sport, Wetter
14:15 Talk
14:25 Börse
14:30 Glam
14:40 Report
14:50 Regio Magazin
15:00 Querschnitt Basler Fasnacht 2019
16:30 Plätzli gsuecht
16:45 Diagnose
17:00 Report
17:15 Plätzli gsuecht
17:30 Report
17:50 Glam
17:55 Diagnose
18:10 Mash
18:20 Glam
18:30 News, Sport, Wetter
18:45 Talk
18:55 Börse
19:00 News, Sport, Wetter
19:15 Talk
19:25 Börse
19:30 Glam
19:40 Mash
19:50 Regio Magazin
20:00 News, Sport, Wetter
20:15 Talk
20:25 Börse
20:30 Schnitzelbängg Highlights Teil 5
21:00 News, Sport, Wetter
21:15 Talk
21:25 Börse
21:30 Schnitzelbängg Highlights Teil 5
22:00 News, Sport, Wetter
22:15 Talk
22:25 Börse
22:30 Glam
22:40 Mash
22:50 Regio Magazin
23:00 News, Sport, Wetter
23:15 Talk
23:25 Börse
23:30 Glam
23:40 Mash
23:50 Regio Magazin

22.03.2019

Uhrzeit Sendung
00:00 News, Sport, Wetter
00:15 Talk
00:25 Börse
00:30 Glam
00:40 Mash
00:50 Regio Magazin
01:00 News, Sport, Wetter
01:15 Talk
01:25 Börse
01:30 Glam
01:40 Mash
01:50 Regio Magazin
02:00 News, Sport, Wetter
02:15 Talk
02:25 Börse
02:30 Glam
02:40 Mash
02:50 Regio Magazin
03:00 News, Sport, Wetter
03:15 Talk
03:25 Börse
03:30 Glam
03:40 Mash
03:50 Regio Magazin
04:00 News, Sport, Wetter
04:15 Talk
04:25 Börse
04:30 Glam
04:40 Mash
04:50 Regio Magazin
05:00 News, Sport, Wetter
05:15 Talk
05:25 Börse
05:30 Glam
05:40 Mash
05:50 Regio Magazin
06:00 News, Sport, Wetter
06:15 Talk
06:25 Börse
06:30 Glam
06:40 Mash
06:50 Regio Magazin
07:00 News, Sport, Wetter
07:15 Talk
07:25 Börse
07:30 Glam
07:40 Mash
07:50 Regio Magazin
08:00 News, Sport, Wetter
08:15 Talk
08:25 Börse
08:30 Glam
08:40 Mash
08:50 Regio Magazin
09:00 News, Sport, Wetter
09:15 Talk
09:25 Börse
09:30 Glam
09:40 Mash
09:50 Regio Magazin
10:00 News, Sport, Wetter
10:15 Talk
10:25 Börse
10:30 Glam
10:40 Mash
10:50 Regio Magazin
11:00 News, Sport, Wetter
11:15 Talk
11:25 Börse
11:30 Glam
11:40 Mash
11:50 Regio Magazin
12:00 News, Sport, Wetter
12:15 Talk
12:25 Börse
12:30 Glam
12:40 Mash
12:50 Regio Magazin
13:00 News, Sport, Wetter
13:15 Talk
13:25 Börse
13:30 Glam
13:40 Mash
13:50 Regio Magazin
14:00 News, Sport, Wetter
14:15 Talk
14:25 Börse
14:30 Glam
14:40 Mash
14:50 Regio Magazin
15:00 Querschnitt Basler Fasnacht 2019
16:30 Plätzli gsuecht
16:45 Diagnose
17:00 Report
17:15 Mash
17:30 Report
17:50 Glam
17:55 Plätzli gsuecht
18:10 Kitchen Stars
18:20 Glam
18:30 News, Sport, Wetter
18:45 Talk
18:55 Börse
19:00 News, Sport, Wetter
19:15 Talk
19:25 Börse
19:30 Glam
19:40 Kitchen Stars
19:50 Regio Magazin
20:00 News, Sport, Wetter
20:15 Talk
20:25 Börse
20:30 Glam
20:40 Kitchen Stars
20:50 Regio Magazin
21:00 News, Sport, Wetter
21:15 Talk
21:25 Börse
21:30 Glam
21:40 Kitchen Stars
21:50 Regio Magazin
22:00 News, Sport, Wetter
22:15 Talk
22:25 Börse
22:30 Glam
22:40 Kitchen Stars
22:50 Regio Magazin
23:00 News, Sport, Wetter
23:15 Talk
23:25 Börse
23:30 Glam
23:40 Kitchen Stars
23:50 Regio Magazin

23.03.2019

Uhrzeit Sendung
00:00 News, Sport, Wetter
00:10 Schnitzelbängg Teil 1
04:55 Glam
05:00 News, Sport, Wetter
05:10 Schnitzelbängg Teil 2
09:55 News, Sport, Wetter
10:05 Schnitzelbängg Teil 1
14:50 Schnitzelbängg Teil 2
18:20 Glam
18:30 News, Sport, Wetter
18:45 Talk
19:00 News, Sport, Wetter
19:20 Schnitzelbängg Highlights Teil 4
19:50 Basel geht aus TV
20:00 News, Sport, Wetter
20:15 Querschnitt Basler Fasnacht 2019
21:50 Basel geht aus TV
22:00 News, Sport, Wetter
22:15 Querschnitt Basler Fasnacht 2019
23:50 Basel geht aus TV

24.03.2019

Uhrzeit Sendung
00:00 News, Sport, Wetter
00:15 Querschnitt Basler Fasnacht 2019
01:50 Basel geht aus TV
02:00 News, Sport, Wetter
02:15 Querschnitt Basler Fasnacht 2019
03:50 Basel geht aus TV
04:00 News, Sport, Wetter
04:15 Querschnitt Basler Fasnacht 2019
05:50 Basel geht aus TV
06:00 News, Sport, Wetter
06:15 Querschnitt Basler Fasnacht 2019
07:50 Basel geht aus TV
08:00 News, Sport, Wetter
08:15 Querschnitt Basler Fasnacht 2019
09:50 Basel geht aus TV
10:00 News, Sport, Wetter
10:15 Querschnitt Basler Fasnacht 2019
11:50 Basel geht aus TV
12:00 News, Sport, Wetter
12:15 Querschnitt Basler Fasnacht 2019
13:50 Basel geht aus TV
14:00 News, Sport, Wetter
14:15 Querschnitt Basler Fasnacht 2019
15:50 Basel geht aus TV
16:00 News, Sport, Wetter
16:15 Querschnitt Basler Fasnacht 2019
17:50 Schnitzelbängg Highlights Teil 5
18:20 Glam
18:30 News, Sport, Wetter
18:45 Talk
19:00 News, Sport, Wetter
19:15 Sonntags-Talk
20:00 News, Sport, Wetter
20:15 Sonntags-Talk
21:00 News, Sport, Wetter
21:15 Sonntags-Talk
22:00 News, Sport, Wetter
22:15 Sonntags-Talk
23:00 News, Sport, Wetter
23:15 Sonntags-Talk

25.03.2019

Uhrzeit Sendung
00:00 News, Sport, Wetter
00:15 Sonntags-Talk
01:00 News, Sport, Wetter
01:15 Sonntags-Talk
02:00 News, Sport, Wetter
02:15 Sonntags-Talk
03:00 News, Sport, Wetter
03:15 Sonntags-Talk
04:00 News, Sport, Wetter
04:15 Sonntags-Talk
05:00 News, Sport, Wetter
05:15 Sonntags-Talk
06:00 News, Sport, Wetter
06:15 Sonntags-Talk
07:00 News, Sport, Wetter
07:15 Sonntags-Talk
08:00 News, Sport, Wetter
08:15 Sonntags-Talk
09:00 News, Sport, Wetter
09:15 Sonntags-Talk
10:00 News, Sport, Wetter
10:15 Sonntags-Talk
11:00 News, Sport, Wetter
11:15 Sonntags-Talk
12:00 News, Sport, Wetter
12:15 Sonntags-Talk
13:00 News, Sport, Wetter
13:15 Sonntags-Talk
14:00 News, Sport, Wetter
14:15 Sonntags-Talk
15:00 News, Sport, Wetter
15:15 Sonntags-Talk
16:00 News, Sport, Wetter
16:15 Sonntags-Talk
17:00 News, Sport, Wetter
17:15 Sonntags-Talk
18:00 Glam
18:10 Mash
18:20 Glam
18:30 News, Sport, Wetter
18:45 Talk
18:55 Börse
19:00 News, Sport, Wetter
19:15 FCB total
19:35 Glam
19:45 Regio Magazin
19:55 Börse
20:00 News, Sport, Wetter
20:15 FCB total
20:35 Glam
20:45 Regio Magazin
20:55 Börse
21:00 News, Sport, Wetter
21:15 FCB total
21:35 Glam
21:45 Regio Magazin
21:55 Börse
22:00 News, Sport, Wetter
22:15 FCB total
22:35 Glam
22:45 Regio Magazin
22:55 Börse
23:00 News, Sport, Wetter
23:15 FCB total
23:35 Glam
23:45 Regio Magazin
23:55 Börse

26.03.2019

Uhrzeit Sendung
00:00 News, Sport, Wetter
00:15 FCB total
00:35 Glam
00:45 Regio Magazin
00:55 Börse
01:00 News, Sport, Wetter
01:15 FCB total
01:35 Glam
01:45 Regio Magazin
01:55 Börse
02:00 News, Sport, Wetter
02:15 FCB total
02:35 Glam
02:45 Regio Magazin
02:55 Börse
03:00 News, Sport, Wetter
03:15 FCB total
03:35 Glam
03:45 Regio Magazin
03:55 Börse
04:00 News, Sport, Wetter
04:15 FCB total
04:35 Glam
04:45 Regio Magazin
04:55 Börse
05:00 News, Sport, Wetter
05:15 FCB total
05:35 Glam
05:45 Regio Magazin
05:55 Börse
06:00 News, Sport, Wetter
06:15 FCB total
06:35 Glam
06:45 Regio Magazin
06:55 Börse
07:00 News, Sport, Wetter
07:15 FCB total
07:35 Glam
07:45 Regio Magazin
07:55 Börse
08:00 News, Sport, Wetter
08:15 FCB total
08:35 Glam
08:45 Regio Magazin
08:55 Börse
09:00 News, Sport, Wetter
09:15 FCB total
09:35 Glam
09:45 Regio Magazin
09:55 Börse
10:00 News, Sport, Wetter
10:15 FCB total
10:35 Glam
10:45 Regio Magazin
10:55 Börse
11:00 News, Sport, Wetter
11:15 FCB total
11:35 Glam
11:45 Regio Magazin
11:55 Börse
12:00 News, Sport, Wetter
12:15 FCB total
12:35 Glam
12:45 Regio Magazin
12:55 Börse
13:00 News, Sport, Wetter
13:15 FCB total
13:35 Glam
13:45 Regio Magazin
13:55 Börse
14:00 News, Sport, Wetter
14:15 FCB total
14:35 Glam
14:45 Regio Magazin
14:55 Börse
15:00 Plätzli gsuecht
15:15 Diagnose
15:30 Kitchen Stars
15:45 Mash
16:00 Report
16:15 Kitchen Stars
16:30 Plätzli gsuecht
16:45 Diagnose
17:00 Kitchen Stars
17:15 Mash
17:30 Report
17:50 Glam
17:55 Plätzli gsuecht
18:10 Gsund
18:20 Glam
18:30 News, Sport, Wetter
18:45 Talk
18:55 Börse
19:00 News, Sport, Wetter
19:15 Talk
19:25 Börse
19:30 Glam
19:40 Gsund
19:50 Regio Magazin
20:00 News, Sport, Wetter
20:15 Talk
20:25 Börse
20:30 Glam
20:40 Gsund
20:50 Regio Magazin
21:00 News, Sport, Wetter
21:15 Talk
21:25 Börse
21:30 Glam
21:40 Gsund
21:50 Regio Magazin
22:00 News, Sport, Wetter
22:15 Talk
22:25 Börse
22:30 Glam
22:40 Gsund
22:50 Regio Magazin
23:00 News, Sport, Wetter
23:15 Talk
23:25 Börse
23:30 Glam
23:40 Gsund
23:50 Regio Magazin